اراضی زراعی جنوب ساری از محدوده شهر خارج شد

به گزارش وبلاگ عکس، شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ 8 تیر 94 پیرو مباحث جلسات مورخ 18 اسفند 93 و 25 اسفند 93، طرح جامع شهر ساری را مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرد:

اراضی زراعی جنوب ساری از محدوده شهر خارج شد

کلیات و جمعیت:

1-1- ضمن تائید محاسبات مشاور در مورد پیش بینی جمعیت طرح جامع مقرر شد افق طرح به سال 1405 افزایش یافته و به تبع آن جمعیت افق با نرخ رشد 1.9 درصد افزایش یابد و مبنای محاسبات قرار گیرد. در محاسبه جمعیت شهر صرفا جمعیت پیش بینی شده طرح هادی مصوب روستاهای مورد توافق جهت الحاق مدنظر قرار گیرد.

2-1- جمعیت پایه در همه محاسبات مشاور جمعیت سرشماری رسمی سال 90 در نظر گرفته شود.

2 -سند کاربری اراضی

1-2- کلیه اراضی زراعی- باغی که در شرق شهر به محدوده مصوب قبلی اضافه و به عنوان کاربری های شهری پیشنهاد شده اند، از محدوده خارج و با حفظ عملکرد زراعی در حریم تثبیت شوند و خط محدوده در این قسمت بر حریم خط فشار قوی انتقال نیرو منطبق شود و اراضی حد فاصل خط انتقال مذکور و سکونتگاه های روستایی ذغال چال و هولا به عنوان اراضی زراعی در محدوده تثبیت و به عنوان اساس طرح در ضوابط و مقررات قید شود.

2-2- کلیه اراضی زراعی و باغی که با همین کاربری به محدوده شهر افزوده شده اند، در تمام قسمتهای شهر از محدوده خارج و در حریم تثبیت شوند. آن دسته از اراضی زراعی و باغی داخل بافت که امکان خروج ندارند، به عنوان اساس طرح تثبیت و هر گونه تغییر در آنها مغایرت اساسی محسوب شود. بدیهی است هرگونه ساخت وساز و تفکیک اینگونه اراضی تنها با رعایت دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری و قانون حفظ وگسترش فضای سبزدرشهرها(مصوب 1359 واصلاحیه های بعدی آن) امکان پذیر است.

3 -2- اراضی مجاور انبارهای نفت واقع در شرق، با توجه به زراعی بودن از محدوده شهر خارج و در حریم شهر به عنوان پهنه زراعی تثبیت شود.

4-2- عناوین کاربری ها در سند کاربری اراضی پیشنهادی مطابق عناوین بیست گانه مصوب شورای عالی اصلاح و رنگها و جداول متناظر با این عناوین ارائه شود.

5-2 -در اجرای مفاد قانون انتقال پادگانها، بر تملک کامل اراضی پادگان ساری توسط شهرداری و تخصیص و تثبیت آن به عنوان فضای سبز عمومی بدون امکان تغییر کاربری مجدد تاکید می شود.

6-2- مقرر میشود طرح تفصیلی بافت با ارزش مرکزی شهر با مشارکت اداره کل راه و شهرسازی استان، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و شهرداری ساری با تاکید بر حفظ زندگی و ارزشهای کالبدی محدوده تاریخی مرکز و تعدیل و کاهش تراکم ساختمانی و نحوه اختلاط کاربری به نفع افزایش ضریب سکونت تهیه و پس از بررسی و تائید در کمیته تخصصی شورای عالی (کمیته 3) جهت اجرا ابلاغ شود.

3- شبکه معابر

1-3- کنار گذر پیشنهادی شمالی شهر با توجه به عبور از اراضی زراعی مرغوب و احتمال تعرض به اراضی ما بین آن و محدوده شهر، حذف شود.

4-حریم شهر

1-4- با توجه به مفاد قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و به جهت رعایت مرز تقسیمات سیاسی، مرز حریم در شمال، منطبق بر مرز بخش رود پی مورد تائید است. هر گونه تغییر در این بند منوط به اصلاح تقسیمات سیاسی خواهد بود.

2-4- با توجه به ساخت و ساز گسترده و خارج از برنامه در محور خزر آباد، لزوم اتخاذ تدابیر ویژه توسط استانداری مازندران و اداره کل جهاد کشاورزی استان جهت نظارت بر پهنه های حد فاصل حریم شهر ساری تا ساحل دریا در این محور مورد تاکید است.

3-4- سند پهنه بندی حریم با موضوع پهنه های زراعی و باغی و جنگلی و حفاظت، ارائه و نقاط سکونتی مجاز موجود بهمراه عملکردهای مجاز مد نظر طرح بصورت نقطه ای و در قالب ضوابط مجاز، مشروط و ممنوع ارائه شود. ضمن اینکه تخصیص کاربری در حریم صرفا محدود به فعالیتهای یازده گانه مجاز به استقرار در حریم طبق مصوبه تدقیق سرانه ها و تعاریف کاربری های شهری بوده و غیر آن مجازنیست

4-4- موضوع مقابله با سوانح طبیعی ومطالعات پدافند غیرعامل در طرح بررسی و پیشنهادات لازم در این خصوص با ارائه نقشه پدافند غیرعامل به اسناد نهائی طرح افزوده شود.

5- ضوابط و مقررات

ضوابط و مقررات طرح در چهارچوب مصوبات شورای عالی و هماهنگ با محور های مشخص شده در صورتجلسه مورخ 5 اسفند 93 کمیته فنی دوباره تدوین و ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری جهت بررسی نهایی ارائه و پس از تائید، توسط دبیرشورا ابلاغ شود. اهتمام اداره کل راه و شهرسازی استان در ارسال به موقع ضوابط مورد تأکید و انتظار شورای عالی شهرسازی و معماری است.

محورهای اصلاحی ضوابط و مقررات طرح مطابق مصوبه مورخ 5 اسفند 93 کمیته فنی به شرح زیر است:

1-5- مقیاس ضوابط ومقررات طرح جامع رعایت نشد ه است. (در خیلی از موارد ضوابط در مقیاس تفصیلی ارائه شده است)

2-5- پیشنهاد واگذاری اختیار تائید و تغییر کاربری ها به کمیته فنی کمیسیون ماده 5 ویا ایجاد صندوق توسعه و عمران و غیره(به جهت صدور مجوزهای لازم) فاقد وجهه قانونی است و باید از مجموعه ضوابط و مقررات حذف شود.

3-5-پیشنهادات در مورد اراضی زراعی و باغات با قوانین مرتبط در این خصوص مغایرت دارد. بنابراین باید ضوابط و مقررات طرح با ملاحظات دو قانون مربوطه در محدوده و حریم شهر ارائه شوند. (دستورالعمل ماده 14 در محدوده شهر و قانون حفظ اراضی زراعی وباغات در حریم شهر)

4-5-دربخش اول گزارش به تعاریف غیرمتعارف وغیر ضروری پرداخته شده است ازجمله تعاریف خاص، که باید از گزارش حذف شوند.

5-5-ضوابط مربوط به بلند مرتبه سازی باید براساس رابطه منطقی میان فضای باز، سطح اشغال وتعداد طبقات، تراکم ساختمانی حداقل ساخت و حدنصاب تفکیک و با ملاحظات مصوبه بلندمرتبه سازی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورخ 25 اسفند 93 موضوع بخشنامه شماره 300/732 مورخ 17 فروردین 94 تدوین شوند.

6-5- پیشنهاد ظرفیت جمعیت پذیری طرح با توجه به تراکم های ساختمانی پیشنهادی 1445698 نفر و با فرض تحقق تنها 30 درصد تراکم ساختمانی مسکونی، که فاقد هرگونه منطق کارشناسی و شهرسازی بوده و مغایر باپیش بینی های جمعیتی طرح در افق آن است حذف شود. بنابراین لازم است نسبت به تعدیل تراکم ساختمانی پیشنهادی در پهنه های کم، متوسط و زیاد و همچنین مختلط و بلند مرتبه سازی اقدام شود به نحوی که تناسب بین ظرفیت جمعیت پذیری و جمعیت افق طرح منطقی شود.

7-5-در مجلد ضوابط و مقررات باید به ضوابط حریم شهر پرداخته شود.

8-5-مطالعات مالی و تراز فیزیکی - مالی اجرای طرح جامع ارائه شود.

9-5-اساس طرح و آستانه های مغایرت های اساسی بر اساس آخرین مصوبه شورای عالی و با توجه به محورهای زیر اصلاح و ارائه شود :

1-9-5- مشخص هر گونه تغییر در کاربری مقیاس شهری و فراشهری به عنوان مغایرت اساسی مشخص شود.

2-9-5- حذف موارد مربوط به محدوده بافت فرسوده و مصوبات کلان کمیسیون ماده 5 به عنوان مغایرت اساسی

3-9-5- حذف افزایش تا حد 10 درصدی برای تغییر مرز حریم

4-9-5-حذف کلیه احکامی که مستند به قوانین مصوب است و قطعا مغایرت اساسی یا غیر اساسی در مورد آن وارد نیست.

اراضی زراعی و باغی ساخته نشده ساری از محدوده های الحاقی کسر می شود

بنابر این گزارش در ادامه جلسه مورخ 8 تیر 94، پیرو بازدید اعضای منتخب شورای عالی شهرسازی و معماری از محدوده و حریم شهر ساری و ارائه گزارش به شورای عالی درخصوص موارد زیر اتخاذ تصمیم شد:

1- اراضی با کاربری پارک و فضای سبز و تفریحی- گردشگری واقع در جنوب شهر (در حاشیه رود تجن، حدفاصل رودخانه و بافت کالبدی شهر) با توجه به زراعی بودن از محدوده شهر خارج وبه عنوان پهنه کشاورزی، سبز و گردشگری طبیعی در حریم شهر تثبیت شود. ضمناً هرگونه طرح مدنظر مدیریت شهری در اراضی مذکور در صورت اخذ مصوبات استانی در شورای عالی شهرسازی و معماری بررسی خواهد شد.

2- با پیشنهاد شورای برنامه ریزی و توسعه استان مبنی بر الحاق روستاهای واقع در شمال غرب شهر (قرق و شریف آباد) مشروط به رعایت موارد ذیل موافقت می شود:

الحاق، حداکثر در حد محدوده طرح های هادی مصوب روستاها انجام شود.

خدمات مورد نیاز در مقیاس متناسب در طرح تفصیلی لحاظ شود.

اراضی زراعی و باغی ساخته نشده از محدوده های الحاقی کسر و با حفظ کاربری زراعی- باغی در حریم شهر تثبیت شود.

3- در اراضی ما بین محدوده شهر و دو روستای مذکور (قرق و شریف آباد) ساخت و ساز های غیر مجاز در حجم وسیع و تراکم زیاد (بعضا 5 طبقه) در سطحی بالغ بر 80 هکتار اجرا شده است که بدون هر گونه ضابطه و نظارت فنی و قانونی توسط شهرداری و اداره کل جهاد کشاورزی ساری انجام شده است. شورای عالی مقرر نمود؛ ساخت و ساز در این محدوده در حد وضع موجود در حریم تثبیت و تدابیر شدید حفاظتی جهت جلوگیری از گسترش آن توسط شهرداری و اداره کل جهاد کشاورزی استان تحت نظارت و با مسئولیت استانداری مازندران اتخاذ شود.

4- پارک جنگلی سکو تپه مطابق مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان، منوط به حفظ ماهیت جنگلی ویکپارچگی کالبدی با عرصه جنگلی مجاور و پرهیز از هر گونه ساخت و ساز شهری (مگر درحد تاسیسات ضروری مرتبط) در حریم شهر تثبیت و هرگونه تغییر کاربری و عملکرد آن مشمول ضوابط مغایرت های اساسی می شود.

5- در مورد تداخل راستا بزرگراه هفت تن با بافت کالبدی روستاهای بالادزا و پائین دزا، مقرر شد راستا بزرگراه مذکور در این قسمت اصلاح و دو روستا به محدوده شهر الحاق شود. اصلاح راستا در این قسمت به نحوی انجام شودکه تداخل حداقلی با عرصه ها و اراضی جنگلی و کشاورزی و باغی و سکونتگاه های روستایی به وجود آید.

منبع: خبرگزاری مهر

به "اراضی زراعی جنوب ساری از محدوده شهر خارج شد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "اراضی زراعی جنوب ساری از محدوده شهر خارج شد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید