اقتصاد محتوا با ایجاد زیست بوم کامل کاربران ممکن می شود

به گزارش وبلاگ عکس، بازارهای الکترونیکی زاییده تجارت الکترونیکی است و بروز پاندمی کرونا جایگاه و نقاط ضعف و قوت این پدیده را بیش از پیش نشان داد. دیجیتالی کردن محتوای کالاها و خدمات از ویژگی های مهم این بازارهای جدید است که در کنار توسعه پلتفرمی و شبکه های اجتماعی از مهم ترین جنبه های بروز اقتصاد محتوا است.

اقتصاد محتوا با ایجاد زیست بوم کامل کاربران ممکن می شود

کالاها و خدمات از ویژگی های مهم این بازارهای جدید است که در کنار توسعه پلتفرمی و شبکه های اجتماعی از مهم ترین جنبه های بروز اقتصاد محتوا است.

این اقتصاد رو به رشد، محرک ها و مؤلفه های بی شماری در بخش های مختلف اجتماعی و اقتصادی دارد که می تواند در بخش تولید، صادرات، ارتقای فرهنگی، ارزش افزوده مضاعفی به همراه داشته باشد. در توسعه پلتفرمی، کمیت و کیفیت ارائه اطلاعات نقش مؤثری برای کاربران به همراه داشته است و اگر در جنبه های اعتماد سازی، تعامل با کاربران، خدمات فروش و پس از فروش اهتمام درستی شکل گیرد، می تواند تأثیر مستقیم در مکانیسم های چندبرابری فروش بگذارد.

دیجیتالی کردن محتوای کالاهایی چون کتاب و موسیقی نه تنها تأثیر فرهنگی بر سبک زندگی داشته، بلکه ساختار هزینه های تولید را متحول کرده است. به عنوان مثال با توجه به اینکه بیشتر هزینه های محتوای کالاهای دیجیتال مربوط به هزینه های ثابت بوده و هزینه های متغیر آنها اندک است بنابراین با گسترش مقیاس تولید هزینه نهایی می تواند به صفر میل کند. مسأله مهم در این راستا، توجه به شبکه های اجتماعی است. ضرورت ساماندهی شبکه های اجتماعی با هدف حداکثر بهره در فروش و بازاریابی نکته قابل تأملی است که ضرورت تدوین راهبردها و قوانین حاکمیتی لازم را به همراه دارد و اگر بدرستی رعایت نشود سبب ایجاد هزینه در بخش های مختلف امنیتی و انتظامی خواهد شد و نیازمند تدوین برنامه های آموزشی، اطلاع رسانی، ایجاد پلتفرم های قابل اعتماد و زیر ساخت های امن در این بخش هستیم.

در حال حاضر و با توجه به همه تلاش هایی که در حوزه توسعه کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات اجرا شده است همچنان توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات در کشور نیازمند سیاستگذاری، بسترسازی و برنامه ریزی است و آثار توسعه جامعه اطلاعاتی قابل تحلیل دقیق نیست.

منطبق بر سند چشم انداز 20 ساله و برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی سیاست اصلی و راهبردی کشور، توسعه اقتصادی مبتنی بر دانایی لحاظ شده است که در سایه توسعه علمی و فناوری قابل تحقق است. بنابراین در حوزه محتوا به عنوان یک بازار قابل توجه، ضروری است که به حمایت از سرمایه گذاری در تولید و عرضه انواع محتوا و اطلاعات به زبان فارسی، در محیط رایانه ای با تکیه بر توان بخش خصوصی و تعاونی، توجه به بازار های منطقه ای با توجه به ظرفیت های فنی جوانان فارغ التحصیل و تکمیل برنامه های توسعه دولت الکترونیکی و اسناد راهبردی لازم در لایه های حاکمیتی دقت کامل شود.

از منظر کاربردی، اقتصاد محتوا دارای دایره وسیعی از محصولات و خدمات است زیرا محتوا پارامتر اصلی همه محیط های خدمات است و به دلیل جایگاه تجاری که دارد، در حوزه تجارت الکترونیکی نمود بیشتری یافته است. باید ویژگی های این صنعت همانند هر فعالیت اقتصادی دیگری تحلیل شود. بررسی شرایط این فعالیت اقتصادی نشان می دهد که هنوز بسترها و زیرساخت های محتوای دیجیتال در کشور فراهم نشده است و در واقع در شرایط کنونی امکان بررسی این صنعت وجود ندارد. بنابراین تحلیل شرایط این بخش نشان می دهد که هنوز صنعت محتوای دیجیتال در ایران شکل نگرفته ولی در حال شکل گیری است.

در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻬﻢ 5 ﺑﺮاﺑﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺤﺘﻮا، ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی از هنرﻣﻨﺪان، ﻧﻮآوران، ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آﺛﺎر و ﻣﺤﺼﻮﻻت فرهنگی و هنری، فرهنگ و هویت اﺳﻼﻣﯽ- اﯾﺮاﻧﯽ، ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻀﺎیﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر رﻗﺎﺑﺘﯽ و رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮی بازارها، دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ، ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮐﺎﻻی داﺧﻠﯽ و همچنین در ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﺪهای ﺳﯿﺎﺳﺖهای ﮐﻠﯽ ﻓﻀﺎیﻣﺠﺎزی اﺑﻼﻏﯽ رهبری، اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﺿﺮورت ﻣﻘﺪم داﺷﺘﻦ ﻣﺤﺘﻮا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖها و ﻗﺎﻟﺐها و ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺎﻻ و ﻣﺴﺘﻤﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ وﺳﯿﻊ و ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﻮای ﺟﺬاب ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﻼم و ﮔﻔﺘﻤﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺗأﮐﯿﺪﮐﺮدند. علاوه ﺑﺮ اﯾﻦها ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اهمیت ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا در ﻓﻀﺎیﻣﺠﺎزی، رهبری در ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﺪهای دهگانه وﻇﺎﯾﻒ و مأموریت های ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺗﻔﻮﯾﺾﮐﺮدﻧﺪ، ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺳﻌﻪﻣﺤﺘﻮا و ﺧﺪﻣﺎتﮐﺎرآﻣﺪ و رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ارزشها و فرهنگ اﺳﻼﻣﯽ- اﯾﺮاﻧﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻠﻤﺮوهای ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖهای ﻣﺮدﻣﯽ و ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻇﺮﻓﯿﺖهایﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﻣﻮرد تأﮐﯿﺪ ﻗﺮار داده و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﺪﻧﺪ. با همه این تفاسیر و تکالیف زیست بوم جامعی که نیاز امروز جامعه است شکل نگرفته و ضرورت بازنگری در برنامه ها ضروری است. توسعه حاکمیت محتوا، اجرایی شدن حاکمیت فضای سایبری، ایجاد مراکز نوآوری محتوا، استفاده حداکثری از ظرفیت مراکز دانشگاهی، تقسیم وظایف راهبردی توسعه صادرات محتوا، توسعه آموزش و فرهنگ سازی اجتماعی از حداقل راهبردهای اولیه در این فضا است.

در حوزه استفاده حداکثری از ظرفیت شبکه های اجتماعی باید نگاه کلان به تثبیت اصول حاکمیت و انتقال اعتماد به کاربران در این فضا باشد. قطعاً اگر ظرفیت های فنی و کاملی به وجود آید که جوابگوی نیاز کاربران باشد، می تواند سبب افزایش استفاده از ابزارهای داخلی شود بنابراین باید با ایجاد کانون های همکاری و حضور شرکت های پر مخاطب تر همچون اپراتورها و بانک های تجاری و با بهره گیری از مکانیسم های دقیق امنیت، زیست بوم کاملی را برای کاربران ایجاد کرد. قطعاً با دقت بر مسائل فنی و نیاز کاربران می توان بخش مهمی از اقتصاد مستقیم و وابسته را به این فضا برگرداند.

منبع: ایران آنلاین

به "اقتصاد محتوا با ایجاد زیست بوم کامل کاربران ممکن می شود" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "اقتصاد محتوا با ایجاد زیست بوم کامل کاربران ممکن می شود"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید